Regulamin nazw domen

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług rejestracji i obsługi nazw domen przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz stanowi Regulamin dodatkowy w myśl Regulaminu Ogólnego Serwisu internetowego.
 2. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem dodatkowym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego oraz regulaminy właściwego Rejestru domen lub Rejestratora domen.
 3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu dodatkowego wprowadza się następujące definicje:
  1. Rejestr domen - podmiot zarządzający Domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie nazw w tej Domenie lub inne czynności dotyczące nazwy Domeny, opisane w regulaminach, którymi posługuje się Rejestr;
  2. Rejestrator domen - podmiot posiadający status oficjalnego rejestratora domen, akredytowanego przez właściwy Rejestr, który może działać na zlecenie Usługodawcy jako pośrednik między Użytkownikiem a właściwym Rejestrem,
  3. Domena - niepowtarzalny adres w sieci Internet, pod którym można uzyskać dostęp do danych usług.

 

II. Warunki świadczenia usługi

 

 1. Usługodawca wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a właściwym Rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy Domeny poprzez zamieszczenie na stronie Serwisu ofert Rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia nazwy Domeny za pośrednictwem Serwisu, przekazanie dokonanego na stronie Serwisu zamówienia do właściwego Rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji nazwy Domeny.
 2. Usługodawca nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia nazwy Domeny. Dokonanie rejestracji lub przedłużenia zależy wyłącznie od decyzji właściwego Rejestru.
 3. Poprzez złożenie zamówienia na Usługę, Użytkownik udziela Usługodawcy zgody do reprezentowania go przed Rejestrem. Zakres prawa do reprezentowania Użytkownika obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania i zarządzania nazwą Domeny w imieniu Użytkownika, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestrowi danych osobowych Użytkownika, zgodnie z wymogami Rejestru. Jeżeli dany Rejestr wymaga bezpośredniej rejestracji nazwy Domeny przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika.
 4. Informacje na temat wymagań Rejestrów dostępne są na stronach internetowych tych Rejestrów oraz w ich regulaminach, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą Serwisu.
 5. Usługodawca wystąpi do właściwego Rejestru o rejestrację nazwy Domeny po uiszczeniu przez Użytkownika należnej opłaty zgonie z postanowieniami Regulaminu Ogólnego.
 6. Zgłoszenie domeny do rejestracji przy pomocy mechanizmów Serwisu odbywa się na następujących warunkach:
  1. w przypadku domen polskich – w momencie zgłoszenia domeny do rejestracji następuje aktywacja 10-dniowego gwarantowanego okresu rezerwacji domeny, która nie może być w tym czasie zarejestrowana przez inny podmiot;
  2. w przypadku domen europejskich, globalnych, narodowych innych niż polskie – rezerwacja nie gwarantuje Użytkownikowi pierwszeństwa do rejestracji, gdyż nie obowiązuje okres jej rezerwacji, nazwa rejestrowana jest przez podmiot, którego wpłata zostanie uznana przez dany Rejestr jako pierwsza.
 7. Użytkownik przestaje być reprezentowany przez Usługodawcę przed Rejestrem domen w momencie:
  1. wypowiedzenia umowy o świadczeniu usługi rejestracji i obsługi domen pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą,
  2. wyrejestrowania Domeny,
  3. zrzeczenia się praw do reprezentowania Użytkownika przez Usługodawcę lub przez Rejestratora domen przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik poda nieprawidłową składnię nazwy Domeny i nie poprawi tych danych pomimo wezwania Usługodawcy,
  2. nazwa Domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
  3. nazwa Domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  4. wniosek o rejestrację danej nazwy Domeny został już wcześniej złożony przez osobę trzecią,
  5. wniosek o rejestrację nazwy Domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia, a Użytkownik nie uzupełni go pomimo wezwania Usługodawcy lub Rejestru, w terminie wskazanym przez Usługodawcę lub Rejestr, lub z innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn rejestracja nazwy Domeny jest niemożliwa.
 9. Od momentu ostatecznego zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny Użytkownik nabywa pełne prawa do dysponowania nazwą domeny. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania wszelkich zgodnych z prawem dyspozycji Użytkownika w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów Serwisu oraz do niezwłocznego powiadamiania Rejestratora o dyspozycjach składanych przez Użytkownika.
 10. Obsługa administracyjna domeny trwa przez cały okres abonamentowy. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za czynności związane z obsługą administracyjną domeny, chyba że regulamin Rejestru stanowi inaczej.
 11. Transfer Domeny do systemu Usługodawcy jest bezpłatny. Użytkownik reguluje opłatę za przedłużenie okresu abonamentowego w terminie przypadającym na moment odnowienia Domeny.
 12. Transfery domen zarejestrowanych w serwisie Usługodawcy i objętych promocją poza system Usługodawcy są płatne a koszty rezygnacji podane są na stronie Serwisu.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zablokowanie lub usunięcie nazwy Domeny przez Rejestr oraz ewentualne zajęcie jej przez osobę trzecią,
  2. rejestrację nazwy Domeny w złej wierze,
  3. zgłoszenie roszczeń do danej nazwy Domeny przez osoby trzecie,
  4. dokonanie zmian w konfiguracji nazwy Domeny lub usunięcie nazwy Domeny przez osobę nieuprawnioną będące następstwem udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła lub Panelu Abonenta osobom trzecim.