Regulamin serwisu VELNET.PL

Regulamin serwisu internetowego

 

 Serwis internetowy dostępny pod adresem https://velnet.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem (dalej Regulaminem Ogólnym), stanowiącym równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. numer telefonu: +48 506 952 204,
 2. adres e-mail: info@velnet.pl.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

 

 

I. Definicje

 

 1. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://velnet.pl/.
 2. Usługodawca – Tadeusz Stasiak vel Staszewski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Velnet Tadeusz Stasiak vel Staszewski pod adresem ul. Skrajna 19, 05-080 Hornówek, NIP: 1181402629, REGON: 015467568, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, któremu prawo przyznaje zdolność prawną korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługa dostępna i świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 5. Umowa – umowa zawarta na odległość za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest realizacja Usługi na rzecz Użytkownika.
 6. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie złożenia zamówienia na Usługę.
 7. Okres abonamentowy – okres czasu przez który Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Użytkownika, zgodnie z zamówieniem Użytkownika.
 8. Panel Abonenta (Panel) – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika oraz zamówionych Usługach, a także umożliwiający zarządzanie Usługami.
 9. Regulaminy dodatkowe – regulaminy określające szczegółowe warunki realizacji Usług na rzecz Użytkownika, stanowiące integralną cześć warunków Umowy zawieranej z Użytkownikiem.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Ogólnym oraz Regulaminach dodatkowych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Ogólnym oraz Regulaminach dodatkowych, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie Ogólnym, Regulaminach dodatkowych oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Serwisu.

 

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia rejestrację w celu uzyskania dostępu do Panelu Abonenta oraz złożenie zamówienia (za pomocą Formularza zamówienia) na Usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z informacjami i parametrami określonymi na stronie Serwisu.
 2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę odpłatnie przez czas określony zgodnie z charakterem danej Usługi lub zgodnie z zawartą z Użytkownikiem umową.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
 4. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 5. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz JavaScript zaktualizowana do ostatniej dostępnej wersji (obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge),
 6. dostęp do poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

IV. Rejestracja

 

 1. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Panelu Abonenta wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania w trakcie rejestracji informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownikowi zabrania się udostępniania danych umożliwiających logowanie do Panelu osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 5. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania dostępu do Panelu innym podmiotom.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie do Panelu.
 7. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia dostępu do Panelu.

 

V. Zamówienia

 

 1. Informacje dotyczące Usługi znajdujące się na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu podawane są w polskich złotych (PLN) w kwocie netto i brutto.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług dostępnych w Serwisie, wprowadzania nowych Usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.
 4. Użytkownik w celu zamówienia Usługi loguje się do Panelu, a następnie dokonuje wyboru Usługi i wypełnia dostępny w Serwisie Formularz zamówienia wskazując wymagane w danym przypadku informacje (zgodnie z Formularzem zamówienia).
 5. Przesłanie zamówienia Usługodawcy następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w pole „Kupuję i płacę” aktywne po poprawnym wypełnieniu Formularza zamówienia.
 6. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 6 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.
 8. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na czas określony zgodnie z zamówieniem Użytkownika.
 9. Minimalny czas trwania umowy wynosi jeden rok.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zamówione Usługi z góry za pomocą dostępnych w Serwisie metod płatności z godnie z rozdziałem VIII Regulaminu.
 11. Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od Użytkownika płatności za Usługę.

 

VI. Warunki świadczenia Usług

 

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminów dodatkowych dotyczących Usługi zamówionej przez Użytkownika.
 2. W przypadku części Usług świadczonych przez Usługodawcę zastosowanie mają regulaminy podmiotów trzecich za pośrednictwem których Usługodawca realizuje Usługę.
 3. Regulaminy podmiotów trzecich dostępne są na stronie Serwisu pod zakładką Regulaminy i Polityki Rejestrów Nadrzędnych.
 4. W celu prawidłowego świadczenia Usług wymagane jest od Użytkownika posiadanie dostępu do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową w jej najnowszej wersji oraz posiadania adresu e-mail służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z opłaconą Usługą.

 

VII. Odnowienie Usługi

 

 1. Na 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Usługodawca wystawia fakturę pro forma na tożsamy kolejny okres abonamentowy, chyba że Użytkownik złoży zamówienie na inny wariant Usługi. Usługodawca nie wystawia faktury pro forma, jeżeli Użytkownik złoży z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 15 dni oświadczenie o rezygnacji z Usług.
 2. Faktura pro forma obejmuje cenę Usługi obowiązującą w pierwszym dniu następnego okresu abonamentowego.
 3. W przypadku braku wpłaty za wystawioną fakturę pro forma Usługodawca może zablokować dostęp do Panelu administracyjnego po upływie 7 dni od mementu przekroczenia terminu płatności wskazanego na fakturze pro forma.
 4. Podstawą przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata całości należności za Usługę widniejącej na fakturze pro forma.
 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki wynikłe z nieopłacenia faktury pro forma w terminie na niej wskazanym, w szczególności związane z niemożnością identyfikacji płatności, nieodebraniem przez Użytkownika faktury pro forma przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika lub wpłatą przez Użytkownika niepełnej kwoty opłaty abonamentowej.

 

VIII. Płatności za Usługi

 

 1. Usługodawca umożliwia płatność za Usługi w formie przedpłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych Dotpay prowadzonego przez Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków (klient dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych Dotpay).
 2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa może ulec rozwiązaniu.
 3. Usługodawca dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia oraz dostępny jest po zalogowaniu do Panelu administracyjnego.

 

IX. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Usługodawca informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Usługodawcę ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
 6. skutków korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, regulaminów dodatkowych, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami,
 7. braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Usługodawcę,
 8. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
 9. działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.) na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
 10. zaistnienia siły wyższej,
 11. posłużenia się przez osobę nieuprawnioną danymi autoryzacyjnymi przekazanymi Użytkownikowi w celu dostępu do Usług, jeżeli uzyskanie danych autoryzacyjnych przez osobę nieuprawnioną nie było zawinione przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Użytkownika.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej rozwiązania, jeśli Użytkownik rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminów dodatkowych lub obowiązujących przepisów prawa.

 

X. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Wysokość roszczenia Użytkownika niebędącego konsumentem nie może przekraczać wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone Usługi, których dotyczy reklamacja.

 

XI. Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu zachowania terminu należy wysłać Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi otrzymaną płatność za Usługę w ciągu 14 dni na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności za Usługę.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługa została zrealizowana za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do okresu realizacji Usługi, z uwzględnieniem ceny za Usługę zgodnie z zamówieniem.

 

XII. Wypowiedzenie umowy

 

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez konieczności wskazania jej przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.
 2. Prawo do wypowiedzenia umowy dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których Usługa jest świadczona przez Usługodawcę bez udziału podmiotu trzeciego, np. Rejestratora domen, Rejestru domen lub Jednostki certyfikującej.
 3. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na jej wypowiedzenie Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Użytkownikowi jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:
 5. zakończenie lub zawieszenie przez Usługodawcę działalność w całości lub w części niezbędnej do właściwego wykonania umowy na rzecz Użytkownika,
 6. świadczenie usługi przez Usługodawcę stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,
 7. wobec Usługodawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Usługodawca zostanie postawiony w stan likwidacji,
 8. Użytkownik nie uiści opłat za świadczenie usług, pomimo uprzedniego wezwania Użytkownika do uregulowania należności na rzecz Usługodawcy.
 9. Użytkownik nie uiści opłat za świadczenie usług, pomimo uprzedniego wezwania Użytkownika do uregulowania należności na rzecz Usługodawcy

 

XIII. Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od podmiotów trzecich, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 4. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 5. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Serwisu treści,
 6. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2020 r.