Regulamin usług hostingowych

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz stanowi Regulamin dodatkowy w myśl Regulaminu Ogólnego Serwisu internetowego.
 2. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem dodatkowym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego.
 3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu dodatkowego wprowadza się następujące definicje:
  1. Hosting - usługa polegająca na udostepnieniu Użytkownikowi do korzystania urządzeń (Serwer dedykowany) lub innego rodzaju zasobów (Serwer wirtualny) w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów Usługi, w tym Limitu transferu danych, określonych w specyfikacji technicznej Usługi;
  2. Serwer - samodzielne urządzenie (Serwer dedykowany) lub wydzielona systemowo przestrzeń jego zasobów (Serwer wirtualny) służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym w specyfikacji oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do zasilania i sieci Internet

 

II. Warunki świadczenia usługi hostingu

 

 1. Usługodawca świadczy Usługę przez czas określony zgodny z okresem abonamentowym opłaconym przez Użytkownika. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi w dniu, w którym Użytkownik dokonał pełnej płatności za Usługę.
 2. Usługodawca zapewnia ciągłość świadczenia Usługi Hostingu na poziomie 99 % czasu liczonego w skali miesiąca lub proporcjonalnie do czasu korzystania z Usługi, z wyłączeniem okresów przerw technicznych o których Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 3. W ramach Panelu Abonenta Użytkownik otrzymuje aktualizowane dobowo informacje o wykorzystaniu parametrów Usługi Hostingu, w tym o wielkości wykorzystanego limitu transferu danych.
 4. W przypadku przekroczenia limitu parametrów Usługi Hostingu, określonych w specyfikacji danej Usługi Hostingu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania możliwości zapisywania i administrowania danymi zapisanymi przez Użytkownika. Ograniczenie możliwości zapisywania i administrowania danymi, obowiązuje do chwili upływu okresu, dla którego Limit transferu danych został przypisany w specyfikacji Usługi.
 5. Zmiana parametrów Usługi Hostingu możliwa jest wraz z odnowieniem Usługi, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. W przypadku wystąpienia braku dostępności do Usługi, Usługodawca przystępuje do działań naprawczych (czas reakcji) w czasie wynikającym ze specyfikacji danej Usługi liczonym od momentu zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uznaje się zgłoszenie wykonane za pośrednictwem Panelu Abonenta.
 7. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopie zapasowe danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Ogólnego lub obowiązujących przepisów prawa.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w przypadku, gdy skrypty lub aplikacje zainstalowane przez Użytkownika powodują nadmierne zużywanie zasobów serwerów. W takim przypadku Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o blokadzie oraz zostanie poproszony o usunięcie problemu w ustalonym z Usługodawcą terminie. W przypadku stwierdzenia, że problem dalej występuje Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwera wszelkich danych w nim zawartych.
 10. Zabronione jest wysyłanie spamu przy użyciu Serwerów Usługodawcy. W przypadku umieszczenia Serwerów Usługodawcy na listach spamerskich (tzw. black listach) z powodu wysłania spamu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo dochodzić rekompensaty finansowej od tego Użytkownika za ewentualnie szkody poniesione przez Usługodawcę lub utracone korzyści.
 11. Na Serwerach Usługodawcy zabronione jest umieszczanie wirusów, nielegalnych wersji oprogramowania, gier, filmów, muzyki oraz linków (odnośników) do nich, w tym również linków do torrentów. Zabronione jest umieszczanie treści faszystowskich, rasistowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym oraz innych materiałów, których udostępnianie do publicznej wiadomości jest złamaniem prawa lub narusza dobre obyczaje. Umieszczanie serwisów o treści erotycznej jest możliwe tylko w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski. Zabronione jest umieszczanie stron o tematyce pornograficznej oraz linków (odnośników) do nich.

 

III. Odnowienie Usługi

 

 1. Użytkownik może przedłużyć hosting zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII Regulaminu Ogólnego.
 2. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego Usługodawca po upływie 14 dni od momentu zakończenia ostatniego opłaconego okresu abonamentowego trwale usuwa dane Użytkownika zamieszczone przez niego na Serwerze.
 3. Zakończenie świadczenia Usługi Hostingu może skutkować zakończeniem świadczenia usług towarzyszących.