Regulamin usługi Certyfikat SSL

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usługi Certyfikaty SSL przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz stanowi Regulamin dodatkowy w myśl Regulaminu Ogólnego Serwisu internetowego.
 2. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem dodatkowym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego oraz regulaminy właściwych Jednostek certyfikujących.
 3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu dodatkowego wprowadza się następujące definicje:
 4. Jednostka certyfikująca - podmiot wystawiający Certyfikat SSL i udzielający licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL;
 5. Certyfikat SSL - zbiór danych elektronicznych składających się z klucza publicznego, informacji identyfikujących właściciela klucza publicznego oraz informacji na temat jego ważności, które zostały cyfrowo podpisane przez Jednostkę certyfikującą. Służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między Użytkownikiem, a serwerem;
 6. Usługa Certyfikat SSL - sługa pośrednictwa Usługodawcy w rejestracji lub odnowieniu certyfikatu SSL, która obejmuje zespół działań wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez Usługodawcę, na podstawie których Usługodawca składa w imieniu i na rzecz podmiotu wnioskującego wniosek o nadanie certyfikatu SSL do wybranej Jednostki certyfikującej, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

 II Warunki świadczenia usługi

 1. Usługodawca nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 2. Usługodawca świadczy wyłącznie Usługę Certyfikat SSL.
 3. Usługodawca nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej.
 4. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy Domeny, chyba że specyfikacja Certyfikatu SSL stanowi inaczej.
 5. W celu prawidłowej realizacji Usługi podmiot składający zamówienie zobowiązuje się do samodzielnego przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika określonych wymaganiami danej Jednostki certyfikującej, weryfikacji praw Użytkownika do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych, w tym do posiadania dostępu do skrzynki e-mail znajdującej się w domenie, dla której jest wydawany certyfikat. Wymagane jest posiadanie konta w domenie o nazwie jednej z wymienionych: webmaster, admin, administrator, hostmaster, postmaster oraz do podania Usługodawcy kodu CSR, który będzie przekazany do Jednostki certyfikującej.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do postępowania zgodnie ze wskazówkami wysyłanymi przez Jednostkę certyfikującą na właściwy adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.
 7. W przypadku certyfikatów SSL z manualną procedurą uwierzytelnienia, Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów bezpośrednio do Jednostki certyfikującej w formie i trybie przez nią wskazanym. Jeśli organizacja certyfikująca wymaga formy pisemnego tłumaczenia na język angielski, koszty takich tłumaczeń w każdym przypadku ponosi Użytkownik.
 8. Usługodawca nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL należy kierować do Jednostki certyfikującej na adresy podane w wiadomości e-mail otrzymanej w trakcie procedury zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
 9. Instalacja Certyfikatu SSL na Serwerze powinna nastąpić w terminie jednego roku od dnia jego wydania. W przypadku braku instalacji w tym terminie Jednostka certyfikująca jest uprawniona do anulowania Certyfikatu SSL.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania certyfikatu wynikającą z podania nieprawidłowych danych w procesie składania zamówienia, niedostarczenia wymaganych przez Jednostkę certyfikującą dokumentów, nie przestrzegania przez Użytkownika procedur wydawania certyfikatu przyjętych przez Jednostkę certyfikującą lub z tytułu innych przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę.